වැඩි විස්තර සඳහා විමසීම්

ලිපිනය: MAS ෆැබ්රික් පාර්ක් මාලිමා, කුරුණෑගල පාර, තුල්හිරිය.

ක්ෂණික ඇමතුම්: +94 77 990 46 46

විද්යුත් තැපෑල: malima@masholdings.com

 
MAS අතීනා නයනා ජිනදාස 0772992540 Nayanaj@masholdings.com
MAS ෆැබ්රික් පාර්ක් නයනා ජිනදාස 0772992540 Nayanaj@masholdings.com
MAS ඉන්ටිමේට්ස් තුරුලී චන්දිමාල් ඇලෙක්සැන්ඩර් 0773799629 chandimala@masholdings.com
MAS  ක්‍රීඩා මෙත්ලිය මධුශාන් තිවන්ක 0773751992 thivankah@masholdings.com
MAS ෆැබ්රික්ස් මැට්රික්ස් දුශාන්ත සංජීව 0771162658 dushanthaS@masholdings.com
BAM Knitting (පෞද්) සමාගම චලනි මෙනූශා 0766633612 hrd.bamk@bamholdings.com
ටෙක්ස්ප්‍රින්ට් ලන්කා (පෞද්) සමාගම ශෂිප්‍රභා ලක්මිණි 0770061759 shashiprabhaL@textprintlanka.com
ට්‍රිෂෙල් ෆැබ්රික් (පෞද්) සමාගම උදාර විජේරත්න 0778833673 udarawi@trischel.com
ඇඩ්වාන්ටිස් 3PL ප්ලස් සනත් අපොන්සු 0773033561 Sanath.Aponso@advantis.world
MAS ක්‍රීඩා ලීනියා AITC කමල් කොඩිතුවක්කු 0779153351 kamalko@masholdings.com

සහාය සේවා ඇමතුම් - පහසුකම්/සේවාවන්

 
පහසුකම්/සේවාවන් සහාය සේවා ඇමතුම් සැපයුම් ආයතනය විද්යුත් තැපෑල දුරකතන ඇමතුම්
ආහාර පහසුකම් ලක්මිණි සුම්සරා Super Serv mfpsisilalanka@gmail.com 035-4935340
හදිසි සේවා පෙරේරා / තරිඳු St john ambulance 076-7772955
ක්‍රීඩා චානක ගුණරත්න MAS අතීනා Chanakagur@masholdings.com 076-4185937
කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය චානක ගුණරත්න MAS අතීනා Chanakagur@masholdings.com 076-4185938
පිහිනුම් තටාකය චානක ගුණරත්න MAS අතීනා Chanakagur@masholdings.com 076-4185939