ලිපිනය:  MAS ෆැබ්රික් පාර්ක් මාලිමා, කුරුණෑගල පාර, තුල්හිරිය.

ක්ෂණික ඇමතුම්:  +94 77 990 46 46

විද්යුත් තැපෑල:  malima@masholdings.com