අප ගැන

MAS ෆැබ්රික් පාර්ක් මාලිමා

ජීවන ගමනට දිශාව පෙන්වන…

MAS Fabric Park මාලිමා ආයතනය ෆැබ්‍රික් පාර්ක් සේවා පවුලෙහි මානව සම්පත් අංශයෙහි අවශ්‍ය සේවා සපයන නවතම සාමාජිකයා ලෙස හදුන්වාදීම නිවැරදිය.මාලිමා ආයතනය සපයන ප්‍රධාන සේවාවන් අතර MAS ෆැබ්‍රික් පාර්ක් කලාපය තුල පිහිටුවා අති නිෂ්පාදන ආයතන සදහා සිය ශ්‍රමය සැපයීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින රැකියා අපේක්ෂකයන්ට සිය සුදුසුකම් සහ අභිරුචිය මත වඩාත් ම ගැලපෙන්නා වූ රැකියාව තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු, සහාය සහ නිවැරදි මග පෙන්වා දෙමින් ඔවුන් එම රැකියාව මත සුදුසු පරිදි පිහිටුවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දීම විශේෂයෙන්ම පෙන්වා දිය හැක. තවද ෆැබ්‍රික් පාර්ක් කලාපය තුල පිහිටි නිෂ්පාදන ආයතන සඳහා අවශ්‍ය මානව සම්පත් බඳවා ගැනීම සහ ඔවුන් රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු බෙදාහැරීම, මග පෙන්වීම ලබා දීම සහ සහාය සැපයීම ද සුවිශේෂී ලෙස පෙන්වා දිය හැක.