නවාතැන් පහසුකම්

නමලිපිනයමාර්ග සලකුණුසටහන්දුරකතන අංකයනවාතැන්ප්‍රමාණයආහාරමුදලදුර
කින්ස්ලී මයා
No 780,
කුරුණැගල පාර,
තුල්හිරිය.
Colour link advertising අසල

දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
077-4109145
කාමර4 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.
සාකච්චා කර ගත හැක.7500/=
1 කි.මී.
නිල්මිණි බණ්ඩාර මිය

පරාක්‍රමගම,
තුල්හිරිය.
තැපැල් කර්යාලය අසල තුල්හිරිය

දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
077-7337582
කාමර3 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.
නැත
6000/=
500 මී.
කල්යානවතී මිය

පරාක්‍රමගම,
තුල්හිරිය.
පාරක්‍රමගමදෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.විවාහක යුවලකට සුදුසු නැත.

071-6241429
කාමර3 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.
නැත4000/=1 කි.මී.
තිලක් චන්ද්‍රරත්න මයා

හුණුවල,
තුල්හිරිය.
පාසල මාවත
හුණුවල
ගැහැණු ළමුන්
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
071-0131399
කාමර4 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.සාකච්චා කර ගත හැක.3000/=
1.5 කි.මී.
සුදේශ් මයා
පරාක්‍රමගම,
තුල්හිරිය.
තැපැල් කර්යාලය අසල
තුල්හිරිය
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.077-3543395
කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.සාකච්චා කර ගත හැක.5000/=
500 මී.
රසිකා මිය
පුවක් වත්ත,
පොල්ගහවෙල.
පුවක් වත්ත අසල
විවාහ යුවලකට නොගැලපේ.
071-1387340
කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.අහාර පහසුකම් ඇත.6000/=11 කි.මී.
අධිකාරි මිය
පන්සල පාර,
තුල්හිරිය.
තුල්හිරිය පන්සල අසල
ගැහැණු ළමුන්
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
077-9198254
කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.සාකච්චා කර ගත හැක.4000/=
3 කි.මී.
උපුලි සේනරත් මයා
No.620,
කුරුණැගල පාර,
තුල්හිරිය.
Cinemaal අසල
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
072-4823981
කාමර3 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත4000/=
4 කි.මී.
රංජිත් හෙට්ටිඅරච්චි මයා
No103,
පරාක්‍රමගම,
තුල්හිරිය.
පාරක්‍රමගම ග්‍රම නිලධාරි කාර්යාලය අසලපිරිමී ළමුන් සඳහා පමණී.
077-6559120
කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.අහාර පහසුකම් ඇත.6000/=2 කි.මී.
නිරෝෂනී මිය
No 20,
කුරුණැගල පාර,
නාන්ගල්ල

නාන්ගල්ල
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.035-2269005
කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත4000/=2 කි.මී.
කරුණාවති මිය
No 94,
පරාක්‍රමගම,
තුල්හිරිය.
පාරක්‍රමගමදෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.071-4179687
කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත5000/=2 කි.මී.
පොඩි මහත්තයා මයා පරාක්‍රමගම,
තුල්හිරිය.
පාරක්‍රමගමගැහැණු ළමුන්
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
077-5762344කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත5000/=2 කි.මී.
ලාල් මයා No 35,
පරාක්‍රමගම,
තුල්හිරිය.
පාරක්‍රමගමපිරිමී ළමුන් සඳහා පමණී.077-9920049නිවසක්15 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත15000/=2 කි.මී.
කේ.ඩි.පි අබේරුවන් මයාඅබේරුවන්,
හුණුවල පාර,
තුල්හිරිය.
හුණුවල විවාහ යුවලකට ගැලපේ.
071-4201356නිවසක්4 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත5000/=3 කි.මී.
කරුණාසිංහ මයාඩි.කරුණාසිංහ,
පරාක්‍රමගම.
පාරක්‍රමගමගැහැණු ළමුන්
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
071-7690458කාමර2 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත4000/=3 කි.මී.
සංජය බණ්ඩාර මයාඋසාවිය අසල ගැහැණු ළමුන් සඳහා පමණී.076-2019104කාමර4 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.සාකච්චා කර ගත හැකඑක පුද්ගලයකුට 4000/=
2 දෙනෙකුට 5000/=
1 කි.මී.
සමරවර්ධන මයාඅඹේපුස්සපිරිමී ළමුන් හා ගැහැණු ළමුන්076-9257225කාමර/නිවසක්4 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.නැත4000/= , 15000/=5 කි.මී.
ලසන්ති රංජිකා මියඩඩ්ලි සේනානයක මාවත,
අඹේපුස්ස
අඹේපුස්සගැහැණු ළමුන්
දෙදෙනෙකුට එකම කාමරයක සිටිය හැකිය.
077-4053988
කාමර3 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.සාකච්චා කර ගත හැකඑක පුද්ගලයකුට 3200/=2.5 කි.මී.