ආහාර සැපයුම්

නමලිපිනයදුරකතන අංකයමුදල
ඩි.සමන්තිකාNo.70,
නෙළුම්දෙණිය පාර,
අලව්ව.
077-0897835සාකච්චා කර ගත හැක.
අමිලගයාෂා රෙස්ටුරන්ට්,
කුරුණැගල පාර,
තුල්හිරිය.
071-2148428රු:120 සිට රු:200 දක්වා