2007 වසරේ තුල්හිරිය MAS ෆැබ්‍රික් පාක් කලාපය තුල සිය මෙහෙයුම් කටයුතු අරම්භ කරනුයේ MAS සමූහයේ Textprint  Spain හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙසය.අද වන විට නවීනතම ෆැබ්‍රික් මුද්‍රණ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන එකම ආයතනය බවට පත් වී ඇත.තවද අප ආයතන පරිශ්‍රය තුලම පිහිටි නිර්මාණ සහ සංවර්ධන ඒකකයකින්ද පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය වර්ණ බෙදා හැරීමී ඒකකයකින් සහ නිම කිරීමේ ක්‍රම වේදයන්ගෙන්ද සමන්විත වේ.

වැටුප් විස්තර
මූලික වැටුප 16,500
පැමිණීමේ දීමනාව 1,500
ප්‍රවාහන දීමනාව 2,425-7,275
N/A N/A
N/A N/A
සේවාමුර විස්තර
රටාව 1 – පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
රටාව 2 – පෙ.ව. 7.00 – ප.ව. 7.00
ඉරිදා නිවාඩු

ඔබට ලැබෙන පහසුකම්

ප්‍රවාහන පහසුකම්
නිල ඇදුම්
ආහාර පහසුකම්
වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න

ශෂිප්‍රභා ලක්මිණි

0770061759

shashiprabhal@textprintlanka.com