பேப்ரிக் பார்க் மாலிமா பற்றி

பேப்ரிக் பார்க் மாலிமா பற்றி

எஹ}மூபயுpனீ மூடஆ ரயுப{ டிலஒறுமூஙஊ யூணூமுப.எஹ}புமூமறு ஙசயுமமூஜ ரலசுஞÚஙடுஇரûசயுமமூஜ ரலசுஞறுஙடுஇஆயுளு டிசூமு டிஹசுமுஇஅஹலஅஹ ந்இ டிஹசுமுஇஅöற எஜயுபáமுஏ ளடிடிஞØல ஐஇறடஹப ரஜ றுஅஹலஅஹக்ஓ டீஙஓமூஅ டிஹறுழுசஆ றுஇயுமஹஇ மஇஆடிறுழுஓ ழணூ டிஏழு லஹப எறகும சுஎ டீஜ டிசுபமூஜ யமூஸஞறுஇயஎசுபவுஓ றஏழு பஇயல்டிஎயுப அகும்ஆ டூஎமூட டீஓல்சூமூஅபமூஜீ pஹசுபுஏஆ டூஹறுஇட ஙபஎடுபநூபுஏ னபச்ஆ ஹணூறுஙஅஹஒ மூலமு பணுவனூஎறகுமஹஒ ஹßறுஙஅஹஒ ஙபஎடுஇ எஒமஹவுனடு அகும்ஆ துணுணனூச்மமூஜ எஸயுமஎஙஹமஆஇயுமஹக்ஓ எம யடஏம.

ஐளூஙடஹமஇஅஹலஅஹ றுஇயுமஹக்டு ரஜ யமூஒஞறு க்லஹிஹச யடஏமலஓ அய்ங எஜீ பமூஜ றசூமுஊகறுஇழுகமூஅலஹஒ ருஒலசுமவுஓ வுடூளசுடீ அகும்ஆ றமுபஒஎமுபஹஒ கறே மூனடீமூகபமூஜன்ஆ றசமூஎன்ஆ நசுறு பஹநகறு.