+94 77 990 46 46

வாழ்க்கை பயணத்திற்கான வழிகாட்டி “மலிமா"

பேப்ரிக் பார்க் மாலிமா பற்றி

எஹ}மூபயுpனீ மூடஆ ரயுப{ டிலஒறுமூஙஊ யூணூமுப.எஹ}புமூமறு ஙசயுமமூஜ ரலசுஞÚஙடுஇரûசயுமமூஜ ரலசுஞறுஙடுஇஆயுளு டிசூமு டிஹசுமுஇஅஹலஅஹ ந்இ டிஹசுமுஇஅöற எஜயுபáமுஏ ளடிடிஞØல ஐஇறடஹப ரஜ றுஅஹலஅஹக்ஓ டீஙஓமூஅ டிஹறுழுசஆ றுஇயுமஹஇ மஇஆடிறுழுஓ ழணூ டிஏழு லஹப எறகும சுஎ டீஜ டிசுபமூஜ யமூஸஞறுஇயஎசுபவுஓ றஏழு பஇயல்டிஎயுப அகும்ஆ டூஎமூட டீஓல்சூமூஅபமூஜீ pஹசுபுஏஆ டூஹறுஇட ஙபஎடுபநூபுஏ னபச்ஆ ஹணூறுஙஅஹஒ மூலமு பணுவனூஎறகுமஹஒ ஹßறுஙஅஹஒ ஙபஎடுஇ எஒமஹவுனடு அகும்ஆ துணுணனூச்மமூஜ எஸயுமஎஙஹமஆஇயுமஹக்ஓ எம யடஏம.

ஐளூஙடஹமஇஅஹலஅஹ றுஇயுமஹக்டு ரஜ யமூஒஞறு க்லஹிஹச யடஏமலஓ அய்ங எஜீ பமூஜ றசூமுஊகறுஇழுகமூஅலஹஒ ருஒலசுமவுஓ வுடூளசுடீ அகும்ஆ றமுபஒஎமுபஹஒ கறே மூனடீமூகபமூஜன்ஆ றசமூஎன்ஆ நசுறு பஹநகறு.

மண்டலத்தில் உள்ள நிறுவனங்கள்

எங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் வசதிகள்

விளையாட்டுக்கள்

ஊடற்பயிற்சி கூடம்

நீச்சல் தடாகம்

உணவு சேவைகள்

அவசர சேவைகள்

சமீபத்திய புகைப்படங்கள்

MAS Fabric Park “மாலிமா”உங்கள் தொழில்மூறை வெற்றியுடன் வாழ்கை இலக்குகளை அடைந்திட எங்களுடன் சேவை வழங்குனராக பாதுகாப்பான சுழலில் சரியான நிர்வாகத்துடன் இனைந்துடுங்கள்

© Copyright 2019 MAS Fabric Park Malima. All Rights Reserved.